1.LEGAL NOTICE

Lees alle onderdelen van deze juridische kennisgeving voordat u deze website gebruikt. De volgende voorwaarden zijn bindend voor elke gebruiker van deze website.

In overeenstemming met de informatieplicht zoals voorzien in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van 11 juli, wordt de volgende algemene informatie op deze website verstrekt

De reden voor deze tekst is om de functionaliteiten van deze website in detail uit te leggen en om u te voorzien van informatie met betrekking tot de eigenaar van de website en het doel van de inhoud ervan.

2. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Deze Juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website dienst die u informeert in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, over de volgende punten:

Eigenaar: KERNEL EXPORT S.L.

CIF: B30516645

Adres: Avd. 13 oktober s/n, 30710, Los Alcázares, MURCIA

Telefoon: 968334545

E-mail: rgpd@kernelexport.es

Gegevens van inschrijving in het Mercantile Register: Volume MU-1.189, blad II, pagina MU-22.090, inscriptie 1ª.

KERNEL EXPORT S.L. streeft ernaar om via haar website haar activiteit bekend te maken en de mogelijkheid te bieden om contact op te nemen, vragen te stellen, zich op ons tijdschrift te abonneren en ons op de hoogte te stellen van uw claims en klachten.

Dit document heeft tot doel de algemene gebruiksvoorwaarden van de website vast te leggen. De algemene voorwaarden moeten worden aanvaard en nageleefd door alle gebruikers die er gebruik van willen maken.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker gaat akkoord met het gebruik van de website, de inhoud en de diensten, zonder dat dit in strijd is met de huidige wetgeving, het algemeen aanvaarde gebruik en de openbare orde. Het is verboden de website te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden tegen KERNEL EXPORT S.L. of een derde partij, die op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken of het normale gebruik van de website kunnen verhinderen.

KERNEL EXPORT S.L. garandeert dat de inhoud en de diensten die door het portaal worden aangeboden, het principe van de waardigheid van de persoon, van de bescherming van de jeugd en de kinderen, van non-discriminatie om redenen van ras, geslacht, religie, mening, nationaliteit, handicap of enig ander persoonlijk of sociaal aspect respecteren.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website verlenen de gebruiker geen enkel ander recht om de inhoud van de website te gebruiken, te wijzigen, te exploiteren, te reproduceren, te distribueren of openbaar te maken dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn voorzien.

De inhoud (informatie, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, ontwerpen, enz.) die in het portaal wordt verzameld, is eigendom van KERNEL EXPORT S.L. of het bedrijf is naar behoren geautoriseerd om deze te verspreiden door hun rechtmatige eigenaars.

KERNEL EXPORT S.L. verbindt zich ertoe geen misleidende reclame te maken en is daarom verboden:

Het gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden, andere dan die welke strikt genomen zijn toegestaan.

De reproductie, publicatie, verspreiding of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij het de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wettige eigenaars heeft of het wettelijk is toegestaan.

Elke inbreuk op de rechten van KERNEL EXPORT S.L. of van haar rechtmatige eigenaars.

4. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en/of alle andere elementen die in de website zijn opgenomen, eigendom zijn van KERNEL EXPORT S.L. of dat deze naar behoren zijn toegestaan voor de verspreiding ervan in deze website.

Indien een gebruiker of een derde partij van mening is dat er een schending van zijn legitieme intellectuele eigendomsrechten heeft plaatsgevonden door de introductie van een bepaalde inhoud op de website, moet hij KERNEL EXPORT S.L. hiervan op de hoogte stellen:

Persoonlijke gegevens van de belanghebbende die de eigenaar is van de beweerdelijk geschonden rechten, of de vertegenwoordiging aangeven waarmee hij handelt in het geval dat de claim door een andere derde dan de belanghebbende wordt ingediend.

Vermeld de door intellectuele-eigendomsrechten beschermde inhoud en hun plaats op de website, de accreditatie van de aangegeven intellectuele-eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

5. LINKS

Deze website biedt links naar andere websites van ons zelf en naar inhoud die eigendom is van derden.

Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden deze links te bezoeken. KERNEL EXPORT S.L. is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die de gebruiker door de toegang tot deze links kan verkrijgen.

 

6. EENZIJDIGE WIJZIGING EN DUUR

KERNEL EXPORT S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website en deze wettelijke verklaring te wijzigen.
UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID
KERNEL EXPORT S.L. geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook:
Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het Web en/of zijn diensten of inhoud.
Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud.
Het illegale, nalatige, frauduleuze gebruik, in strijd met deze voorwaarden, te goeder trouw, algemeen aanvaard gebruik of de openbare orde, van de website, de diensten of de inhoud, door gebruikers.

 

7. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

KERNEL EXPORT S.L. heeft, zoals vermeld in haar “PRIVACY POLICY” die u op deze website kunt raadplegen, de juiste veiligheidsniveaus vastgesteld voor de gegevens die zij behandelt en beheert, waarbij zij alle technische middelen en maatregelen heeft genomen die binnen haar bereik liggen om de vertrouwelijkheid ervan te garanderen en misbruik, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal ervan te voorkomen.

 

8. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving, onder voorbehoud van de rechtbanken en tribunalen van de stad MURCIA (Spanje) in het geval van een geschil dat voortvloeit uit de toegang tot de website.

 

9. CONTACT

Als een gebruiker vragen of opmerkingen heeft over deze wettelijke verklaring, neem dan contact op met rgpd@kernelexport.es of stuur een schriftelijke mededeling naar het adres dat in de koptekst is vermeld.